mandag 16. april 2012

BYGDEFOLKET KREVER UTSETTELSE AV GODSEIERENS BYGGEPLANER


Full støtte til beboerne i Varingens lederartikkel 18.04.2012. Klikk HER.
.
Varingens lederartikkel 30.05.2012 anbefaler at det utredes atkomstvei til nytt boligfelt i Rotneshagan fra gamle Maxbo på riksvei 4. Klikk HER.
.
Formannskapet i Nittedal kommune vedtok mandag 16.04.2012 enstemmig å utsette saken for tredje gang og her kan du se forslaget til utsettelse som var ført i pennen av varaordfører Inge Soli (V):

"Rotneshagan klagesak forslag
Sak 24/12 Behandling av klage på områdeplan for Nittedal Stasjonsområde. Formannsskapet 16.04.2012
1. Formannsskapet utsetter behandlingen av klagen fra Signe Fossum på reguleringsplan for stasjonsområdet til august 2012.
2. Brev av 20. mars 2012 fra klagers advokat, samt påstander og spørsmål som har framkommet fra ulike organisasjoner skal gjennomgås og besvares av rådmannen.
3. Kommunen gjennomfører et informasjons-og dialogmøte om utviklingen av Rotnesområdet, herunder sentrumsutvikling,boligbygging,fortetting og veiløsninger.
4. Aktuelle tiltak som kan forbedre trafikksikkerhet og siktforhold i krysset Stasjonsveien/Sørliveien/OV 1 skal utredes.
5. Ved rullering av kommuneplanen vurderes en betydelig utvidelse av antall boliger i forlengelsen av B6 i Rotneshagan i den forbindelse skal alternative tilførselsveier også vurderes.
6. Nittedal kommune imøteser forslag fra Statens Vegvesen til ny RV 4 trase som ikke kommer i konflikt med nåværende boligområder og utbygging nordover i forlengelsen av B6.  Hensynet til vern av viktige kulturlandskap må også ivaretas. Stikkveien OV 1 skal ikke legge premisser for framtidig valg av RV 4 trase uten at det blir lagt frem en helhetlig trafikkplan for området.
Nittedal den 16.04.2012
Hilde Westhrin Thorkildsen (Ap), Ida E. Throndsen (Sp), Dag Westhrin (SV), Inge Solli (V) og Øyvind Nerheim (KrF). "
Til slutt også Høyre og Fremskrittspartiet 


- - -

Bakgrunn: Ca. 50 beboere vedtok på Utheim grendehus onsdag 11. april flg. resolusjon ved akklamasjon:

"De fremmøtte på Naturvernforbundet i Nittedals møte 11.04.2012 uttaler:

Formannskapet i Nittedal kommune skal 16.04.2012 vurdere ”Behandling av klage på områdeplan for Nittedal stasjonsområde iht. PBL § 12-2. (FSK-sak 24/12).  Vi ber Formannskapet utsette saken. En forutsigelig, etterprøvbar og transparent saksbehandling bør legges til grunn.  Vi stiller oss undrende til at denne saken nå – selv etter to gangers utsettelse – fremdeles ikke later til å være tilstrekkelig og forsvarlig utredet og således behandlet i tråd med reglene og prinsippene i Forvaltningsloven.

Vi er kjent med at Delplan Riksvei 4 ventes fremlagt av Statens Vegvesen i mai måned. Varaordfører Inge Solli har uttalt at det er nødvendig å se Delplan Riksvei 4 i sammenheng med Delplan Sentrumsutvikling siden man må legge om veien for å komme videre med sentrumsutbyggingen. Videre er vi kjent med at det er fremmet forslag om en utvidet vernesone for Rotnes bruk og at denne utvidelsen kan komme i konflikt med forslaget til tunnelmunning for Vestalternativ 2. Siden kommunen henviser til samme verneplan – som den annen part ikke har fått innsyn i - som argumentasjon for bla. ikke å utrede forlengelse av Solliveien, - og videre siden andre alternativer til atkomstvei til B6 Tajet/ Rotneshagan fremdeles ikke er tilstrekkelig utredet –  bør saken utsettes slik at man kan se alle utbyggingsplanene for midtbygda i sammenheng. "

- - -

Her er fullstendig referat:

Referat for Naturvernforbundet i Nittedals møte onsdag 11.04.2012 på Utheim grendehus:

Da møtet ble satt var det 43 stykker til stede i salen.

1)     Kl. 18.02 – 18.05: Åpning. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent.


2)     Kl. 18.05 – 18.10: Konstituering. Valg av møteleder og møtesekretær. Godkjenning av dagsorden og kjøreplan.

Ivar Christensen ble valgt til møteleder og Arne Olsen ble valgt til møtesekretær.


3)     Kl. 18.10. – 18.40: Innledning ved Ivar Christensen, leder av Naturvernforbundet i Nittedal

PowerPoint-presentasjon av problematikken rundt enkelte aktuelle utbyggingssaker i midtbygda og hvordan mange slike store saker henger sammen.

”Det mangehodede troll.”

Støtteerklæring fra Bjørg S. Christiansen ble lest opp under møtet.


4)      Kl. 18.40-19.00: Spørsmål og debatt.  

Det kom fem innspill fra salen:
1.      Satte fokus på trafikk og parkeringsproblemene i området rundt Nittedal stasjon, Stasjonsveien og ved Rotnes skole. Det er pengene som rår.
2.      Det må være utbyggers ansvar å lage en veiløsning til riksvei 4.
3.      Kritikk av kommunens tekniske enhet for å ikke vurdere andre løsninger og ikke ha vilje til å se på gamle traseer.
4.      Stilte spørsmålet om det er politikerne eller administrasjonen som styrer Nittedal. Spørsmålet ble ikke besvart på møtet.
5.      Legger vekt på at det er vanskelige saker og at sakene må ses i sammenheng. Saken må utsettes i Formannskapets møte.


5)     Kl. 19.00 – 19.15: Forslag om resolusjon ble lest opp av Ivar Christensen.

Resolusjonen ble vedtatt ved akklamasjon.


6)     Kl. 19.15: Møtet hevet.


Arne Olsen (s)
møtesekretær.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar