mandag 21. februar 2011

Årsmøtet 13.01.2011

Årsmøtet ble holdt på Utheim 13.01.2011.

Hugo Parr og Jeroen van der Kooij fortsetter i styret,
det samme gjør Ivar Christensen som er leder og sekretær.

Hiltrud Hemmersbach er valgt til ny kasserer.

Otto Fjøsne og Ingar Brotnov er vara.

Styret hadde i fjor seks styremøter og behandlet 60 saker, hvorav en rekke høringsuttalelser.
Det ble også holdt to godt besøkte, åpne møter 03.05. og 09.11.

.
.

Hvorfor et lokallag i Nittedal?

BAKGRUNN: Nittedals natur er under press.  Vi må snart gjøre noe drastisk for å rense Nitelva. Flere områder er foreslått tatt ut av Marka. Berger skog, vårt nærturområde på Tumyrhaugen, ble tatt ut av Marka uten vårt vitende. Ny ring 2 er foreslått som en Berlin-mur mellom husene våre og skogen. Ny riksvei 4 med tunneler kan skape miljøproblemer både i Hakadal og på Rotnes, avhengig av valg av trasé og tunnelløsninger. Bilkirkegårder får stå i skogen og lekke gift og forurense i årevis uten at kommunen gjør noe med det, trass i stadfestede tvangsvedtak om å fjerne bilvrakene for grunneiers regning. Men intet skjer.

Du må ikke sove!

Lokallaget skal jobbe for hele den grønne bygda vår. Meld deg inn her, meld deg på Facebookgruppa, snakk med dine bekjente, spre budskapet!
 
(Foto: Lillomarkas venner)
OM NOA (NATURVERNFORBUNDET OSLO AKERSHUS):
Naturvernforbundet Oslo Akershus (NOA) begynner å få en lang historie innen Markaarbeidet. Siden foreningen anket en samarbeidsavtale mellom Løvenskiold og Kommunaldepartementet inn for Sivilombudsmannen i 1970 har foreningen ligget i første rekke for bevaringsarbeidet. Gjennom seminarer og møter, forslag og utredninger, registreringer og aksjoner har vi gjort vårt syn gjeldende.
Skogbrukets påvirkning av naturen er den største trusselen mot biologisk mangfold i Norge. Mer enn halvparten av artene på rødlisten (1.619 arter) har tilhold i skogene. Og mer enn 1.000 arter er truet av skogbrukets virksomhet. Likevel: Skogbruket er den glemte miljøtrusselen. Skogbrukspolitikken dreier seg fortsatt om økt avvirkning og ingen miljørestriksjoner. Dermed har politikerne fratatt seg muligheten til å gjøre norsk skogbruk økologisk bærekraftig.
.
Naturvernforbundet Oslo Akershus (NOA) arbeider med ivareta naturen i by og bynære områder. Med dagens byggepress blir trær, grøntområder, dammer, bekker og biologisk mangfold stadig innskrenket. Særlig ser vi at disse naturverdiene i nærmiljø blir redusert og i verste fall forsvinner. NOA legger vekt på at byutvikling skal ta hensyn til naturen rundt oss...
.
Samferdselsgruppa er en etablert gruppe under lokallaget Østkanten Naturvernforbund. Kanskje fordi det å gå, sykle eller reise kollektivt er noe vi alle gjør i det daglige... Dessuten er vel trafikken et av de største miljøproblemene i Oslo Indre Øst - så det er nok av saker å engasjere seg i...
.
EVENTYRSKOGENE - MARKA PÅ SITT BESTE:
Nå har vi dem! Eventyrskogene. De fineste områdene som er igjen i Marka. I tre år har folkene i NOAs Markagruppe vært ute på leting etter perlene, og nå kan vi presentere resultatet: 140 områder med alt turgåeren kan ønske seg. Her finner du stillheten, de dype, trolske skog-rommene, skog med et naturlig preg, med variasjon, med kronglefuru og skjørtegran, dypgrønne mosematter med urørt morgendugg. Her har du dype søkk og granlier, men også skrinne koller med vid utsikt. Myrer og skjulte tjern og kilder frisker opp landskapet, mens eventyrstiene binder dem sammen og bringer deg videre. Dette er Marka på sitt beste!
.
.

Vern av naturområder

Eventyrskog. (Foto: NOA)

At Norge har mye vill natur er en myte.

Gjennom det siste hundreåret er den inngrepsfrie naturen redusert til omlag 10 prosent av landets areal.

Hva er verdien av urørt natur?
Fossefall, gammelskog, kulturlandskap, værharde fjellområder og undersjøiske tareskoger – variasjonen av naturtyper og landskap i dette landet er fortsatt stor, men den er sårbar og den forsvinner i rekordfart.
Variert og uberørt natur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde det biologiske mangfoldet vi har i dag. Men vill natur har også en verdi i seg selv.

Utbygginger i naturen er ikke alltid så dramatiske hver for seg. Men det samlede presset på den urørte naturen skaper Naturvernforbundet kjemper for at nye utbygginger og menneskelig ferdsel i utmark og vassdrag må skje på en mest mulig skånsom måte overfor naturen.
.
.

Støtt det lokale naturvernarbeidet

I snart hundre år har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) som landets første og største naturvernforening arbeidet for naturvern i sitt område. NOA har gitt mening til slagordet om å tenke globalt og handle lokalt. NOA arbeider hver dag for ”å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig virksomhet ikke overstiger tålegrenser i naturen” i vårt distrikt. Her bor en fjerdedel av landets befolkning og presset på naturen er stort.

NOA har flere lokallag, og den 03.09.2009 ble det også opprettet et lokallag i Nittedal

Mener du som oss at det er viktig å bevare naturen for kommende slekter, så gi oss din støtte. Meld deg inn i Natruvernforbundet i Nittedal! Da har du gitt en støtte til det lokale naturvernarbeidet. Eller aller helst bli et aktivt medlem.

Naturen trenger deg. Nittedals natur trenger deg. Meld deg inn ved å klikke HER.
.
.