mandag 10. desember 2012

NATURVERNFORBUNDET KLAGER TIL FYLKESMANNEN

Styret har i dag sendt klage til Fylkesmannen i sak om ny områdereguleringsplan for Nittedal stasjonsområde. Vi mener det bør bygges konsentrert i gangavstand fra stasjonen og at det er tilstrekkelig med gang- og sykkelvei fra Rotneshagan og opp til krysset Stasjonsveien/Sørliveien. Utbygger må kunne lage bilvei til de nye boligene sine over Rotnes bruks egen, store eiendom, feks. ved å lage ny vei opp fra en rundkjøring på riksvei 4. Den kan finaniseres av de mange hundre nye boligene i Rotneshagan, etter mønster av Svartkruttveien og Kruttverket.

Se tidligere blogginnlegg om saken:
http://naturvernnittedal.blogspot.no/2012/04/mte-om-utbyggingssakene-i-midtbygda.html
- - -

Fra: Naturvernforbundet i Nittedal
naturvernnittedal@gmail.com

Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Deres ref.: 2012/22029-4 FM-J

Dato:
Nittedal, den 07.12.2012

KLAGE PÅ VEDTAK OM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR
NITTEDAL STASJONSOMRÅDE


Saken gjelder klage på formannskapsvedtak i Nittedal i FSK-sak 98/12 den 15.10.2012
Utsatt på formannskapsmøtet 16.04.2012 som FSK-sak 24/12.

Vi viser til brev dat 29.11.2012 fra Kluge Advokatfirma Oslo som representerer Signe Fossum. Fylkesmannen ref. er her oppgitt som 2012/22029-4 FM-J og Kluges ref. er 313729-001\1164509\v1\anev.

Tumyrhaugen Vel sendte inn en klage pr mail den 19.12.2011. Den ble ikke journalført før etter påtale den 06.03.2012. Grunnen til at de først sendte sin mail den 19.12.2011 var at formannskapet ba om ytterligere opplysninger da de vedtok å utsette saken 28.11.2011. Saken kom på ny opp i formannskapet 12.03.2012 og ble da nok en gang utsatt. Heller ikke nå ble saken ansett tilstrekkelig og forsvarlig utredet. Så ble den atter utsatt 16.04.2012, og endelig vedtatt 15.10.2012. Men den er etter vår mening fremdeles ikke tilstrekkelig og forsvarlig utredet og vi vil derfor klage saken inn for Fylkesmannen.

Egentlig er også Signe Fossums klage innkommet etter fristens utløp, men de godtar likevel den. Også hennes advokats brev av 15.12.2011 er omhandlet i kommunens saksfremlegg, men det sies ikke et ord om Tumyrhaugen Vels henvendelse den 19.12.2011.

Det kan derfor skapes et uriktig inntrykk av at Signe Fossum står alene i denne saken og ikke har støtte fra andre i området. Men 359 beboere har skrevet under en protest mot ny vei over hennes eiendom. Videre har Hakadal og Rotnes Arbeiderforening protestert. Naturvernforbundet i Nittedal har hatt et folkemøte der det fremkom betydelig skepsis mot Wessels planer og man ba om å få utredet andre veiløsninger. Likedan har Bjertnes borettslag protestert - og dessuten Tumyrhaugen Vel.

Det er uheldig at det mottatte høringsmateriale og beslutningsgrunnlag i form av lite lesbare kart i ettertid hevdes å være tilfredsstillende under henvisning til andre og mer tydelige kart som ikke forelå ved høringsfristens utløp.
Vi vil påpeke viktigheten av å få dokumenter som har samme kvalitet som politikere i kommunestyret får. Dette innebærer at et fargekart som scannes skal scannes med farger og med tilstrekkelig oppløsning. Videre at dokumenter scannes på en måte som gjør innholdet søkbart (OCR-scanning). En kan ikke se at dette er gjort i denne saken og dette vanskeliggjør den demokratiske prosessen.

Det passer med kommunens argumentasjon at det gis et feilaktig inntrykk av at Fossum står alene. For kommunens argumentasjon er basert på at Fossum måtte vite at det skulle komme vei der pga. tidligere brev og samtaler osv. Men vi andre vet jo ikke det, vi må forholde oss til den skriftlige planinformasjon kommunen behager å legge frem.
Det nevnes ikke i tekstdelen i kommuneplanforslagets avsnitt om byggefelt B6 at det forutsettes ny bilvei over Fossums eiendom. Se side 28: http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Enhet%20for%20tekniske%20tjenester/Kommuneplan/Sluttbehandling%202010/Kommuneplan.pdf
I utkastet til ny kommuneplan (papirversjonen dat. 24.11.2008) som ble vedtatt 27.04.2009 la de frem et kart i liten skala der man så vidt kan skimte en rød strek over Fossums eiendom. Men en rød strek kan like gjerne bety en kraftledning som en vei. Og spesielt kan det fort forveksles med den regulerte, fem meter brede gangveien som hele tiden har vært forutsetningen. Med den lille skalaen på kartet i den utsendte papirversjonen, er de prikkede gangveiene nesten ikke til å skjelne fra de heltrukne linjene som indikerer vei/kraftledning.

Dette ble avvist kommunen som mente man måtte skjønne at en massiv, høyspent kraftledning med 132 kV-420 kV ville vært avmerket på en helt annen måte. Men det er mange små luftstrekk med 11kV-22kV i området, bla. nord for bebyggelsen på Tumyrhaugen og de er avmerket på samme måte. Med en rød strek.

Er det ikke et fortolkningsprinsipp som sier at hvis ting er uklare, skal den som har fagkompetanse tale tydeligst?

Først på folkemøtet vegvesenet arrangerte på ungdomsskolen i mai 2011 ble det framlagt kart der veien opp til Fossum var tegnet inn. En skisse med rundkjøring ved jernbaneundergangen ble plutselig fjernet fra vegvesenets nettside i 2007 da folk begynte å stille spørsmål. Veien var også tegnet inn på et kommuneplanutkast fra 2007 som ikke ble vedtatt. For sikkerhets skyld sendte kommunen ut et tydelig kart over den foreslåtte veien uka før kommunestyret vedtok saken i juni 2011. Klarere var det altså ikke, enn at de syntes de måtte sende ut kartet fra 2007 i en mail til alle kommunestyrets medlemmer. Og der står det at kartet er et utsnitt av kommuneplanen, men det er jo misvisende. Da tenker man på gjeldende kommuneplan som ble vedtatt i 2009, ikke den som ble forkastet i 2007. Slik at når varaordfører Solli i formannskapsmøtet 15.10.2012 sa at denne veien fremgikk klart av kommuneplanen, er det en sannhet med modifikasjoner. Og så vedtok de enstemmig å gi Wessel medhold.

Kan man her si at forvaltningslovens krav til forsvarlig utredning og saksforberedelse er oppfylt? Kan man muligens også hevde at vedtaket kan være ugyldig?

Vei over Fossums eiendom ned til Rv4 vil medføre at store deler av Rotnes vil kjøre opp Stasjonsveien for å komme ned til Rv4/tunnelmunning nord når de skal til Oslo, det blir derfor mer trafikk i Stasjonsveien enn noen gang og vitsen med det hele var å avlaste Stasjonsveien. På den annen side vil trafikk fra Tumyrhaugen til Oslo ikke lenger belaste Stasjonsveien, men siden det bor flere nedenfor jernbanen enn ovenfor, blir det trolig ikke mindre biltrafikk. Den trafikken fra Tumyrhaugen som ikke skal til Oslo, men til nærområdets fasiliteter som f.eks. Glømmi, ungdomskolen, Bjertnes vgs., sentralidrettsanlegget og Mosenteret mv. - den trafikken vil jo uansett gå rett ned Stasjonsveien. Vi tror derfor at belastningen i Stasjonsveien samlet sett vil stige.

Krysset Stasjonsveien/Sørliveien - ved jernbaneundergangen og Fossums eiendom - er i seg selv ugunstig og uoversiktlig. Noen formannskapsmedlemmer mener de har vedtatt en rekkefølgebestemmelse om at utbygging i Rotneshagan ikke skal skje før undergangen er utbedret. Vi synes ikke dette fremkommer klart og utvetydig av teksten i vedtaket. Og hva menes dessuten med en utbedring når den ikke er nærmere spesifisert? Da kan kravet etterkommes bare ved å endre skiltingen, slik at Sørliveien blir forkjørsvei. Det kan lett bli en kosmetisk endring som ikke har noen reell betydning. Det er teknisk vanskelig å gjøre noe som monner med den undergangen.

På sikt vil det trolig bli bygd mange boligblokker i Rotneshagan og ved Nittedal stasjon, jf. Fylkesmannens innsigelsesvarsel til sentrumsplanen i brev dat. 30.11.2012. Skal alle de mange hundre nye beboerne hos Wessel kjøre bil opp til stasjonen, blir det behov for parkeringshus - som ingen har budsjettmessig dekning for. Sentrale myndigheter pålegger kommunen å planlegge boliger i gangavstand til stasjonen og det er vel fordi folk skal bruke sin ben og ikke bruke bil? En annen sak er behovet for innfartsparkering for folk som IKKE bor i gangavstand.

Tendensiøs saksfremstilling kan man være fristet til å karakterisere dette som: I 1987 vedtok formannskapet med 10 mot 1 stemme- i tråd med rådmannens innstilling - at det ikke var behov for bilvei - men at det var greit med en gangsti - over Fossums eiendom og den er regulert til fem meters brutto bredde. Det vedtaket vil de ikke snakke om i dag, de nevner heller et vedtak fra 1986 der det var 6 mot 5 stemmer og der rådmannen ikke anbefalte det. Men det er etter vår oppfatning det siste vedtaket som teller. Derfor har vi sagt at den eksisterende fem meter brede gangveien over Fossums eiendom kan opprustes til standarden for universell utforming og at man kan gå, trille barnevogn, sykle eller bruke rullestol mellom Wessels eiendom og Stasjonsveien. Det er bilvei vi synes er uheldig.

Kommunen sa i saksfremlegget til formannskapsmøtet i april 2012 at området var for bratt slik at alternativ veiatkomst til B6 i praksis var vanskelig. Det hadde derfor liten hensikt å utrede en forlengelse av Solliveien. Men stigningen der er 5 % hvilket er like bra som Stasjonsveien. Høydekoter og avstander mv. kan ses på kommunens eget digitale kartverk: http://www.snrkart.no/ Kravet er 8 % og det tilsvarer Høgdabakken, så opptil 8 % er godtatt av Vegvesenet - selv i dag. Da vi tilbakeviste plansjefens beregninger ville de ikke snakke mer om det, men la i stedet opp til en annen argumentasjon. Da kom kulturverneplanen til Wessel inn i bildet, men den fikk vi ikke innsyn i. En plan som, om den blir vedtatt, innebærer at tunnelmunning nord kommer flere hundre meter innenfor vernesonen, slik at Vestalternativ 2 i praksis da blir umulig. Hva mener Statens Vegvesen om slikt? Hvorfor skal de legge ned betydelig arbeid og ressurser i å utrede veitraséalternativer når de blir stoppet på denne måten? Uten engang å ha vurdert det? Wessels kulturlandskapsplan/verneplan viser seg å være tilsvarende den for delplan landbruk i 2009 som ikke ble vedtatt. Heller ikke den gang så kommunen at Wessels verneplan ville komme i konflikt med vegvesenets vestalternativ 2.

Vi er kjent med at Fossums advokat to ganger har bedt om Fylkesmannens medvirkning til å få innsyn i verneplanen. Men det ble nektet. Kommunen henviser til "dokumentets eier". Vi stiller oss undrende til lovligheten av å nekte innsyn i verneplanen. Det kan da ikke være slik at dersom en utbygger overleverer et brev til en toppolitiker med fast arbeidsplass på rådhuset direkte i hånden, skal ikke dette brevet journalføres eller saksbehandles på ordinært vis eller kunne gis innsyn i etter offentleglova. Samtidig som nevnte brev legger føringer for å unnlate utredning av alternativ veiatkomst.

Etter påtale endrer kommunen argumentasjonen til henvisning til generelle tanker om kulturminnevern. Samtidig som alternativ vei angivelig er uforenlig med verneplanens helt konkrete sonegrense. Hvordan skal man kunne etterprøve en slik vurdering? Er dette forenlig med kravet til gjennomsiktighet i saksbehandlingen?

Det viser seg at en forlengelse av Solliveien kan legges i randsonen over den eiendommen Wessel selv har foreslått å bygge terrasseblokker på, det er innerst i nordvest i forlengelse av Solliveien. Stigningen her vil være 7 % en kort strekning, deretter 2 %. Om man går rett nordover fra Solliveien og deretter svinger nordvestover opp til B6, ville stigningen være 5 %.
Vei opp fra Rv4 var dessuten for vanskelig for det var bare 50 boliger i felt B6 og det er for lite til å finansiere en slik vei til ca. 30.000 kr. pr. m. (Mens det er greit når det er vegvesenet som foreslår en vei opp fra Rv4) Men kun 50 boliger? I kommuneplanforslagets langsiktige arealstrategi er hele Rotneshagen - mellom jernbanen og rideveien opp til og med Berger gård og deler av Søndre Strøm - satt med orangerød farge og det er fargekoden for utbygging. Et areal på 450 dekar vil kunne romme mange hundre blokkleiligheter og da kan plutselig en vei til 60 millioner finansieres likevel. Som i Kruttverket.

Da formannskapet utsatte saken i april 2012 var poenget å se på en større utbygging i Rotneshagan og vurdere finansiering av ny vei opp fra Rv4 ifm. rullering av kommuneplanen i 2013. Siden B6 ikke er tenkt bygd ut før i 2015, mente vi det var all grunn til å se ting i sammenheng og derfor utsette saken. Men den ble trumfet gjennom i formannskapet 15.10.2012. Hva er da vitsen med å se på det i 2013? Da har de jo allerede bundet seg. Og Wessel kan kreve erstatning.

Vi synes ikke kommunen utmerker seg med grundighet og forsvarlighet i utredningsarbeidet sitt. De utreder ikke ting vi ber dem, men til gjengjeld utreder de ting vi IKKE har bedt om. Før formannskapsmøtet 15.10., da de vedtok bilveien over Fossums eiendom - utredet de å forlenge Solliveien med en sløyfe ned til Rv4. Men dette er et veialternativ ingen har bedt om. Hva skulle vitsen med den være? Men å utrede det vi vitterlig ba om - nemlig en "konsentrert bebyggelse i gangavstand til kollektivknutepunkt" - dvs. blokker i Rotneshagan - det ville de ikke.

I saken om blokkene på Rotnesbeitet - på det som skulle være kirketomt på 3,7 dekar - (Som i parentes bemerket etterpå viste seg å være førsteklasses, dyrka mark) - var det opprinnelig foreslått 10 boliger. (Se side 43 i kommuneplanutkastet). Ikke noe å hisse seg opp over. Så ble det 10-15, og så 32, det endte med 27. Så fikk de endret det til 28. Å legge frem en utbygging med et visst prutningsmonn er ikke uvanlig for store utbyggere.

Det hevdes at det først er i detaljreguleringsfasen etterpå at endelig utnyttelse av tomta blir fastsatt. Men da holder ikke argumentet om at det kun er 50 boliger i B6. Wessel har selv sagt 140 i et tidligere brev. Og som sagt kan det bygges flere hundre boliger der i gangavstand fra stasjonen. Men det vil de ikke snakke om, de bare avfeier folk med at det blir kun 50 og dermed basta.

Tumyrhaugen Vel har tatt seg den frihet å skissere 272 - 480 boliger der - i gangavstand til stasjonen - samt en fireavdelings barnehage. Rotnes skole ligger like ved. Men slikt vil de altså ikke snakke om før etter at veien er vedtatt. Gangavstand defineres - etter det vi forstår - av Ruter til 500 m, mens Rambøll i Oslo sentrum opererer med 1000 m. Kommunen valgte å legge 500 m. til grunn på Mosenteret. Hele den lange strekningen i Rotneshagan opp til Søndre Strøm (1,7 km.) er da ikke er egnet til boligutbygging, skal man legge gangavstand til grunn. Men som sagt 480 boliger i gangavstand - i tillegg til 140 på B6 - er fullt mulig og vil dessuten gi attraktive og etterspurte boliger av god kvalitet. Det betyr da samtidig at Berger skog - vest for jernbanen - også ligger for langt unna, men Berger skog er en sak for seg.)

Videre mener vi at kommunen i sin oppsummering og i sitt utvalg av dokumenter som skal belyse saken for de folkevalgte, velger ut det som passer dem og unnlater å nevne det som ikke passer dem. Det hevdes f.eks. at Fossum har en klausul i kjøpekontrakten om vei ned til Wessel. Det viser seg å være feil. Det hevdes videre at Fossum har en tinglyst heftelse om det samme. Det viser seg også å være feil, tinglysningen måtte slettes pga. ulovlig hjemmel og heftelsen er en nullitet.

Hver gang man tilbakeviser feil i faktagrunnlaget kommer kommunen med nye argumenter. På folkemunne sier man at Signe Fossum må slåss med det mangehodede, kommunale trollet.

Langsiktig arealstrategi kan sees på kommuneplanutkastets side 23 i pdf-filen: http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Enhet%20for%20tekniske%20tjenester/Kommuneplan/Sluttbehandling%202010/Kommuneplan.pdf Der var Berger skog også rødorangekodet i førsteutkastet, men det var bare en trykkfeil ble det sagt. Problemet var at den trykkfeilen gikk igjen på seks ulike steder, bl.a i Vegvesenets kart - og de rår ikke kommunen over. På det trykte planutkastet som altså ble vedtatt 27.04.2009 står det derfor på side 23 at både Rotneshagan og Berger skog inngår i kommunens langsiktige arealstrategi.

Konklusjon:
Vi ber om at utbygger, brukseier Andreas Wessel, pålegges å avsette grunn til atkomstvei til byggefelt B6 i Rotneshagan over sin egen eiendom. Atkomst til stasjonen skjer ved bruk av eksisterende, fem meter brede areal til gangvei som anbefales opprustet til standarden for universell utforming.

Mvh
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL


Ivar Christensen (s)
styreleder

Hugo Parr (s)
styremedlem              

Hiltrud Hemmersbach (s)
sekretær og kasserer

Knut Harstveit (s)
styremedlem

Ingar Brotnov (s)
vara

Jeroen van der Kooij (s)
vara


torsdag 29. november 2012

SENTRUMSPLANEN

Maks fem etasjer i det nye Nittedal sentrum!

Vi har avgitt flg. høringsuttalelse:


Nittedal kommune
                                                                                                                                Nittedal, 18.11.2012
Deres ref.: 11/00489-10

Kommunedelplan nye Nittedal Sentrum, innspill.

Vi viser til Deres brev av 12.09.2012 med svarfrist den 23.11.


1. Det er mye positivt i det nye, reviderte forslaget til kommunedelplan for Nittedal Sentrum.

Vi vil her spesielt nevne:
  • De grønne strukturene og vernebeltene er omfattende og tydelige. Det gjelder spesielt langs Nitelva (G1)  og langs Kruttverkbekken (G2).
  • Det samme gjelder opplegget for sykkel- og gangveier, turstier, Hermanspytten (G4) som nærfriluftsområde, og byparken..
  • Det ser ut til at opplegget for turstier sikrer at det er kopling mellom skiløypene vestover (opp gjennom Kruttverkområdet) og østover (til Nittedal på langs og mot Romeriksåsen). Det er bra med gangbroer over Nitelva for gående, syklister, og for skiløpere om vinteren. Da er man ikke avhengig av bilbrua ved Glømmi.
  • Det er positivt med kollektivterminalen på sydsiden.
  • Det er bra at Mo gård skjermes i større grad enn i forrige utkast.
Disse punktene må ikke svekkes i det endelige vedtaket.

Selve planprosessen, med plansmien, har også vært positiv.
2. Av justeringer og forbedringer vil vi foreslå følgende.
  •  Det er viktig med en god og miljøvennlig energiløsning for Senteret. Det gjelder både utformingen av nye bygninger, som bør baseres på passivhus-standard, og energiforsyningen til Senteret, Da Mosenteret ble bygd på slutten av 1990-tallet forelå det planer om en varmesentral basert på en sentral vann-til-vann varmepumpe. Det ble av ulike grunner ikke noe av.
  • Det bør settes et makstall på antall etasjer for hvert enkelt felt. I det sentrale sentrumsområdet (S-feltene) bør det kunne bygges inntil 5 etasjer. I de resterende feltene bør det kunne bygges inntil 4 etasjer pluss ev. kjeller.


(Kart: Nittedal kommune)
For øvrig vil vi understreke viktigheten av å legge opp et planverk som gjør det mulig å bygge ut i etapper, og ikke måtte vente i flere tiår på en endelig avklaring av traseen for ny riksvei 4. Det er viktig å få en rask og endelig beslutning om den mer beskjedne omleggingen av Rv4 i sløyfe rundt Senteret. Dernest faktisk å få bygget denne omkjøringen. Og samtidig planlegge all utbygging slik at den kan gjøres uavhengig av om det til slutt blir en tunnel-løsning for Rv4 forbi hele Rotnes-området eller ikke.
Med hilsen
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

tirsdag 6. november 2012

MØTE MANDAG 12. NOV. OM FRINI

Naturvernforbundet i Nittedal inviterer til åpent møte på Utheim grendehus i Nyveien 1 på Rotnes mandag 12.11.2012 kl. 19.00 der Martin Veastad fra Turkameratene forteller om FRINI.

Hva kan vi gjøre for å styrke naturverntanken overfor poltikerne? FRINI (Friluftsliv Nittedal) er et samarbeidsorgan for flere organisasjoner som jobber sammen og er blitt oppnevnt som samtalepartner og høringsinstans av kommunestyret i Nittedal. Det består av Speideren, Orienteringsforbundet, Turkameratene, Turistforeningen, Skiforeningen og Røde Kors.

Velkommen!


Fra Ørfiske (Foto: Nittedal kommune)


Les mer om FRINIs samarbeid med kommunen: : http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Politikk/KST/Sakene%2021%20-%2027%20KST%20260312.pdf

Les mer om FRINI:  http://www.nittedalsturene.no/?page_id=113


Kart/veibeskrivelse til Utheim: http://www.1881.no/Kart/?lat=60.0557482859583&lon=10.8625173568725&z=16&v=0&r=&o=&p=%7b60.0563545227%7c10.8664569855%7cNyveien+1%7cNittedal%2c+Akershus%7d&layer=Mvh
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

Ivar Christensen
leder

fredag 13. juli 2012

NITTEDAL GÅR MOT GRØNN VINTER

Styremedlemmene Hugo Parr og Knut Harstveit har en interresant sak i Varingen fredag 13.07.2012:

Hugo Parr har registrert snøsmelting og bjørkesprett hver vår siden 1978. Fortsetter utviklinga, har vi snart ikke vinter igjen.

I hagen sin i Nyveien, like ved Nittedal stasjon, 220 meter over havet, har Hugo Parr observert og notert vårens anmarsj i 35 år. I begynnelsen var målet å finne det optimale tidspunktet for å plante ut tomater.

Etter hvert har observasjonene tegnet et mønster av hvordan klimaet i Nittedal endrer seg i dramatisk høy fart.
– Variasjonene fra år til år er store, men i gjennomsnitt kommer våren minst tolv dager tidligere nå enn for 35 år siden, forteller Parr.

.
Hugo Parr  (Foto: Varingen)Knut Harstveit (Foto: Vindteknikk)

Et forsiktig anslag
I vår smeltet den siste snøflekken i Parrs hage den 12. april, mens den første bjørka spratt ut med blader den 28. april. Det var ikke eksepsjonelt tidlig. Både i 1990 og i 1997 forsvant snøen allerede den 10. april.
At våren kommer stadig tidligere, skjønner vi når Parr setter opp vårtegna fra 1978 til 2012 i en figur.
– Endringene er signifikante. Trenden er entydig, sier Parr, som har en doktorgrad i fysikk fra 1970-tallet.
Siste snøflekk forsvinner i gjennomsnitt 18 dager tidligere nå enn for 35 år siden. Bjørkespretten kommer i gjennomsnitt ti dager tidligere. Stigende temperatur forklarer mye, men ikke alt.
Snøsmeltinga er også påvirket av nedbør og mønsteret i snømåkinga, for eksempel om Parr ett år har måkt ned store snøhauger fra taket. Bjørkespretten yter en viss motstand mot temperaturendringer, i og med at bjørkeknoppene også blir styrt av lys og døgnlengde.
– Når jeg sier at våren på Rotnes i gjennomsnitt kommer tolv dager tidligere nå enn da jeg startet målingene i 1978, er det et konservativt anslag, sier Parr.Varmere og varmere
Parr har alliert seg med Knut Harstveit, som har en doktorgrad i meteorologi og som bor litt lenger nede i boligfeltet på Rotnes. Harstveit har plottet inn temperaturmålinger fra Hakadal for hele perioden som Parr har notert vårtegn i hagen.
– Vi ser et klart samsvar mellom bjørkesprett og middeltemperaturen i april. Varm april gir stor sannsynlighet for tidlig bjørkesprett, sier Parr.
Årsmiddeltemperaturen i Hakadal har steget med formidable to grader fra 1978 til 2012, viser en av Harstveits figurer, fra snaut fire grader til snaut seks grader.
Tallenes tale er klar. Våren i Nittedal kommer stadig tidligere, det blir stadig varmere og Parr er ikke i tvil om årsaken og om hva vi må gjøre.Skisesong på spill
– Det er naturlig å tolke utviklinga i Nittedal som en lokal bekreftelse på det bildet som blant annet FNs klimapanel har tegnet. Menneskelige utslipp av karbondioksid, gjennom forbrenning av fossil energi, gjør at kloden blir varmere, sier Parr.
Selv sverger han og kona Linda til hybridbilen Toyota Prius, som slipper ut lite karbondioksid sammenlignet med vanlige bensin- og dieselbiler. Ned Stasjonsveien virker bremsene som en dynamo, som lader opp det elektriske batteriet.
Parr mener varmere klima kan gi langt mer alvorlige konsekvenser enn tidlig bjørkesprett. Lokalt står blant annet skisesongen på spill.
– I år hadde vi den siste skituren den 18. mars, har jeg notert. Det var tidlig. Da kjørte vi med Priusen nord til Svartbekken. Før trengte vi ikke å kjøre til Svartbekken. Da hadde vi lenge nok snø her på Rotnes, forteller han.
Parr og kollega Harstveit maner til en storstilt klimadugnad for å få kloden i balanse.
– Vi må brette opp ermene på fire nivåer samtidig: Hos den enkelte innbygger, i Nittedal kommune, nasjonalt og overnasjonalt, sier Parr.

Publisert 13.07.2012. Av Sigbjørn Høidalen

Lenke til Varingens artikkel:
http://www.varingen.no/Nyheter/tabid/392/Default.aspx?ModuleId=57762&articleView=true

mandag 16. april 2012

BYGDEFOLKET KREVER UTSETTELSE AV GODSEIERENS BYGGEPLANER


Full støtte til beboerne i Varingens lederartikkel 18.04.2012. Klikk HER.
.
Varingens lederartikkel 30.05.2012 anbefaler at det utredes atkomstvei til nytt boligfelt i Rotneshagan fra gamle Maxbo på riksvei 4. Klikk HER.
.
Formannskapet i Nittedal kommune vedtok mandag 16.04.2012 enstemmig å utsette saken for tredje gang og her kan du se forslaget til utsettelse som var ført i pennen av varaordfører Inge Soli (V):

"Rotneshagan klagesak forslag
Sak 24/12 Behandling av klage på områdeplan for Nittedal Stasjonsområde. Formannsskapet 16.04.2012
1. Formannsskapet utsetter behandlingen av klagen fra Signe Fossum på reguleringsplan for stasjonsområdet til august 2012.
2. Brev av 20. mars 2012 fra klagers advokat, samt påstander og spørsmål som har framkommet fra ulike organisasjoner skal gjennomgås og besvares av rådmannen.
3. Kommunen gjennomfører et informasjons-og dialogmøte om utviklingen av Rotnesområdet, herunder sentrumsutvikling,boligbygging,fortetting og veiløsninger.
4. Aktuelle tiltak som kan forbedre trafikksikkerhet og siktforhold i krysset Stasjonsveien/Sørliveien/OV 1 skal utredes.
5. Ved rullering av kommuneplanen vurderes en betydelig utvidelse av antall boliger i forlengelsen av B6 i Rotneshagan i den forbindelse skal alternative tilførselsveier også vurderes.
6. Nittedal kommune imøteser forslag fra Statens Vegvesen til ny RV 4 trase som ikke kommer i konflikt med nåværende boligområder og utbygging nordover i forlengelsen av B6.  Hensynet til vern av viktige kulturlandskap må også ivaretas. Stikkveien OV 1 skal ikke legge premisser for framtidig valg av RV 4 trase uten at det blir lagt frem en helhetlig trafikkplan for området.
Nittedal den 16.04.2012
Hilde Westhrin Thorkildsen (Ap), Ida E. Throndsen (Sp), Dag Westhrin (SV), Inge Solli (V) og Øyvind Nerheim (KrF). "
Til slutt også Høyre og Fremskrittspartiet 


- - -

Bakgrunn: Ca. 50 beboere vedtok på Utheim grendehus onsdag 11. april flg. resolusjon ved akklamasjon:

"De fremmøtte på Naturvernforbundet i Nittedals møte 11.04.2012 uttaler:

Formannskapet i Nittedal kommune skal 16.04.2012 vurdere ”Behandling av klage på områdeplan for Nittedal stasjonsområde iht. PBL § 12-2. (FSK-sak 24/12).  Vi ber Formannskapet utsette saken. En forutsigelig, etterprøvbar og transparent saksbehandling bør legges til grunn.  Vi stiller oss undrende til at denne saken nå – selv etter to gangers utsettelse – fremdeles ikke later til å være tilstrekkelig og forsvarlig utredet og således behandlet i tråd med reglene og prinsippene i Forvaltningsloven.

Vi er kjent med at Delplan Riksvei 4 ventes fremlagt av Statens Vegvesen i mai måned. Varaordfører Inge Solli har uttalt at det er nødvendig å se Delplan Riksvei 4 i sammenheng med Delplan Sentrumsutvikling siden man må legge om veien for å komme videre med sentrumsutbyggingen. Videre er vi kjent med at det er fremmet forslag om en utvidet vernesone for Rotnes bruk og at denne utvidelsen kan komme i konflikt med forslaget til tunnelmunning for Vestalternativ 2. Siden kommunen henviser til samme verneplan – som den annen part ikke har fått innsyn i - som argumentasjon for bla. ikke å utrede forlengelse av Solliveien, - og videre siden andre alternativer til atkomstvei til B6 Tajet/ Rotneshagan fremdeles ikke er tilstrekkelig utredet –  bør saken utsettes slik at man kan se alle utbyggingsplanene for midtbygda i sammenheng. "

- - -

Her er fullstendig referat:

Referat for Naturvernforbundet i Nittedals møte onsdag 11.04.2012 på Utheim grendehus:

Da møtet ble satt var det 43 stykker til stede i salen.

1)     Kl. 18.02 – 18.05: Åpning. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent.


2)     Kl. 18.05 – 18.10: Konstituering. Valg av møteleder og møtesekretær. Godkjenning av dagsorden og kjøreplan.

Ivar Christensen ble valgt til møteleder og Arne Olsen ble valgt til møtesekretær.


3)     Kl. 18.10. – 18.40: Innledning ved Ivar Christensen, leder av Naturvernforbundet i Nittedal

PowerPoint-presentasjon av problematikken rundt enkelte aktuelle utbyggingssaker i midtbygda og hvordan mange slike store saker henger sammen.

”Det mangehodede troll.”

Støtteerklæring fra Bjørg S. Christiansen ble lest opp under møtet.


4)      Kl. 18.40-19.00: Spørsmål og debatt.  

Det kom fem innspill fra salen:
1.      Satte fokus på trafikk og parkeringsproblemene i området rundt Nittedal stasjon, Stasjonsveien og ved Rotnes skole. Det er pengene som rår.
2.      Det må være utbyggers ansvar å lage en veiløsning til riksvei 4.
3.      Kritikk av kommunens tekniske enhet for å ikke vurdere andre løsninger og ikke ha vilje til å se på gamle traseer.
4.      Stilte spørsmålet om det er politikerne eller administrasjonen som styrer Nittedal. Spørsmålet ble ikke besvart på møtet.
5.      Legger vekt på at det er vanskelige saker og at sakene må ses i sammenheng. Saken må utsettes i Formannskapets møte.


5)     Kl. 19.00 – 19.15: Forslag om resolusjon ble lest opp av Ivar Christensen.

Resolusjonen ble vedtatt ved akklamasjon.


6)     Kl. 19.15: Møtet hevet.


Arne Olsen (s)
møtesekretær.
onsdag 11. april 2012

MØTE OM UTBYGGINGSSAKENE I MIDTBYGDA

Kjære naturvenn!

Vi viser til tidligere to utsendte invitasjoner til medlemmene om vårt åpne møte
                                    
                                                       onsdag 11. april kl. 18.00- 19.00

                                     på Utheim grendehus i Nyveien 1 k på Rotnes i Nittedal.

Temaet er plan- og utbyggingssakene i midtbygda som etter vår mening bør sees i sammenheng og ikke vedtas stykkevis og delt.

Saken har kommet opp en smule hastepreget fordi Formannskapet mandag 16.04. for tredje gang gang skal behandle ankesak om behandling av Områdereguleringsplanen for Nittedal stasjonsområde. Den er tidligere utsatt to ganger fordi den ikke var tilstrekkelig utredet, jf. Forvaltningsloven. Vi mener den fremdeles ikke er tilfredsstillende saksbehandlet.

Og vi mener saken bør utsettes og ses i sammenheng med Delplan Riksvei 4 som kommer i mai og dessuten at den må sees i sammenheng med Delplan Sentrumsutvikling som ikke kommer videre før riksveien er lagt om.

Fremskrittet er over oss!
(Illustrasjonsfoto)
Saken om områdereguleringsplanen for Nittedal stasjonsområde er vel kjent fra Varingen pga. bygging av felt B6 Tajet i Rotneshagan på Godseier Wessels eiendom påstås betinget av at atkomstvei etableres ved ekspropriasjon av veigrunn over naboens - Signe Fossums - vesle tomt,

slik at Rotnes bruk ikke behøver å ha veien på sitt egen, store eiendom.

Det opereres med en noe diffus verneplan for kulturlandskapet på Rotnes bruk og denne verneplanens grenser later til å være både fleksible og tøyelige.

Bl.a. argumenterer kommunen med at Solliveien ikke kan forlenges fordi området innenfor er vernet, mens Rotnes bruk selv - i en annen sak - foreslår å bygge terrasseboliger der. Samtidig får man ikke lovfestet innsyn i verneplanen slik at man kan etterprøve kommunens vurderinger. Dette finner vi noe påfallende og en smule kritikkverdig.

Vi foreslår derfor at Formannskapet utsetter behandlingen av saken i aprilmøtet og heller ser den i sammenheng med de andre plan- og utbyggingssakene i maimøtet.

Hva er det som egentlig haster slik? B6 skal jo ikke bebygges før i 2015?

Vel møtt!


Mvh
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

Ivar Christensen,
leder.
.
.
.
.

torsdag 15. mars 2012

MØTE OM VARINGSKOLLEN

Tirsdag 31.01.2012 kl. 20.00 møtte mange frem på Utheim grendehus på Rotnes. Temaet var videreutvikling av skisenteret i Varingskollen og en redegjørelse for dets utbyggingsplaner.

Vi fikk Andy Taylor fra skisenteret til å gjennomgå utbyggingslanene og som "opponent" hadde vi vårt medlem Ståle Pinslie, kjent for sin lokalkunnskap om Varingskollen og berømt for sitt mangeårige, gode arbeid med å ta vare på kulturminner, f. eks. gamle tømmerslep - i det samme området.

Det var spørsmål og svar både underveis og etterpå, men det ble ikke fattet noe vedtak i saken. Skisenterets utbyggingsplaner virket nemlig atskillig mer edruelige enn de planer vi tidligere har fått høre om.


Varingskollen Piste Map
Bilde: Varingskollen.no
Ståle Pinslie fikk Nittedal kommunes kulturpris i 2007. Han er en høyst nødvendig vaktbikkje i sitt område, se f.eks. på hvordan man må passe på hele tiden: (Side 5 og 6:) http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Enhet%20for%20tekniske%20tjenester/Plan/Arealplaner/Hakkebakken/Vedtak/Saksinnstilling%2060-11.PDF
.
Utydelige og dårlige lesbare kart og andre typer mangelfulle høringssaker/beslutningsgrunnlag er noe som går igjen i mange saker. Ståle Pinslie er meget aktiv og samarbeider med Turistforeningen, Turkameratene og andre gode krefter: http://www.dntoslo.no/activity.php?ac_id=35217

Les Fylkesmannens innsigelser mv.
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=66343&amid=3442145 og
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4770&amid=2486048
Les hva skisenteret skriver om seg selv: http://www.varingskollen.no/
Velg fanen "Alpinsenter", deretter "Om oss".
.
.
.