torsdag 29. november 2012

SENTRUMSPLANEN

Maks fem etasjer i det nye Nittedal sentrum!

Vi har avgitt flg. høringsuttalelse:


Nittedal kommune
                                                                                                                                Nittedal, 18.11.2012
Deres ref.: 11/00489-10

Kommunedelplan nye Nittedal Sentrum, innspill.

Vi viser til Deres brev av 12.09.2012 med svarfrist den 23.11.


1. Det er mye positivt i det nye, reviderte forslaget til kommunedelplan for Nittedal Sentrum.

Vi vil her spesielt nevne:
  • De grønne strukturene og vernebeltene er omfattende og tydelige. Det gjelder spesielt langs Nitelva (G1)  og langs Kruttverkbekken (G2).
  • Det samme gjelder opplegget for sykkel- og gangveier, turstier, Hermanspytten (G4) som nærfriluftsområde, og byparken..
  • Det ser ut til at opplegget for turstier sikrer at det er kopling mellom skiløypene vestover (opp gjennom Kruttverkområdet) og østover (til Nittedal på langs og mot Romeriksåsen). Det er bra med gangbroer over Nitelva for gående, syklister, og for skiløpere om vinteren. Da er man ikke avhengig av bilbrua ved Glømmi.
  • Det er positivt med kollektivterminalen på sydsiden.
  • Det er bra at Mo gård skjermes i større grad enn i forrige utkast.
Disse punktene må ikke svekkes i det endelige vedtaket.

Selve planprosessen, med plansmien, har også vært positiv.
2. Av justeringer og forbedringer vil vi foreslå følgende.
  •  Det er viktig med en god og miljøvennlig energiløsning for Senteret. Det gjelder både utformingen av nye bygninger, som bør baseres på passivhus-standard, og energiforsyningen til Senteret, Da Mosenteret ble bygd på slutten av 1990-tallet forelå det planer om en varmesentral basert på en sentral vann-til-vann varmepumpe. Det ble av ulike grunner ikke noe av.
  • Det bør settes et makstall på antall etasjer for hvert enkelt felt. I det sentrale sentrumsområdet (S-feltene) bør det kunne bygges inntil 5 etasjer. I de resterende feltene bør det kunne bygges inntil 4 etasjer pluss ev. kjeller.


(Kart: Nittedal kommune)
For øvrig vil vi understreke viktigheten av å legge opp et planverk som gjør det mulig å bygge ut i etapper, og ikke måtte vente i flere tiår på en endelig avklaring av traseen for ny riksvei 4. Det er viktig å få en rask og endelig beslutning om den mer beskjedne omleggingen av Rv4 i sløyfe rundt Senteret. Dernest faktisk å få bygget denne omkjøringen. Og samtidig planlegge all utbygging slik at den kan gjøres uavhengig av om det til slutt blir en tunnel-løsning for Rv4 forbi hele Rotnes-området eller ikke.
Med hilsen
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

tirsdag 6. november 2012

MØTE MANDAG 12. NOV. OM FRINI

Naturvernforbundet i Nittedal inviterer til åpent møte på Utheim grendehus i Nyveien 1 på Rotnes mandag 12.11.2012 kl. 19.00 der Martin Veastad fra Turkameratene forteller om FRINI.

Hva kan vi gjøre for å styrke naturverntanken overfor poltikerne? FRINI (Friluftsliv Nittedal) er et samarbeidsorgan for flere organisasjoner som jobber sammen og er blitt oppnevnt som samtalepartner og høringsinstans av kommunestyret i Nittedal. Det består av Speideren, Orienteringsforbundet, Turkameratene, Turistforeningen, Skiforeningen og Røde Kors.

Velkommen!


Fra Ørfiske (Foto: Nittedal kommune)


Les mer om FRINIs samarbeid med kommunen: : http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Politikk/KST/Sakene%2021%20-%2027%20KST%20260312.pdf

Les mer om FRINI:  http://www.nittedalsturene.no/?page_id=113


Kart/veibeskrivelse til Utheim: http://www.1881.no/Kart/?lat=60.0557482859583&lon=10.8625173568725&z=16&v=0&r=&o=&p=%7b60.0563545227%7c10.8664569855%7cNyveien+1%7cNittedal%2c+Akershus%7d&layer=Mvh
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

Ivar Christensen
leder